Informacja

ZAWIADOMIENIE

o
Walnym Zebraniu Członków
Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET”

Zarząd Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET” LOK Radomsko zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 11.01.2020 roku (sobota) o godz. 10.00 w Radomsku na ul. Brzeźnickiej (Obiekt MOSiR – boisko).

Przewidywany porządek zebrania:
1. Sprawozdanie Prezesa Klubu z działalności Klubu w 2019 roku.
2. Sprawozdanie Skarbnika Klubu za rok 2019.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2019.
4. Wybór delegatów na Rejonowy Zjazd Delegatów.
5. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2020.
6. Omówienie kalendarza imprez na rok 2020.
7. Wolne wnioski

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 19 Regulaminem Klubu w Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin może być wyznaczony w czasie 30 minut po pierwszym – wówczas uchwały podjęte większością głosów obecnych na zebraniu uważa się za przyjęte.
W związku z powyższym jeżeli w pierwszym terminie zabraknie kworum, drugi termin został wyznaczony na dzień 11.01.2020 roku na godz. 10.30.

Radomsko, dn. 28.12.2019r.