Regulamin strzelnicy

REGULAMIN STRZELNICY

Ligi Obrony Kraju w Radomsku

przy ul. Piaskowej 7

 

           

REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY OKREŚLA I UWZGLĘDNIA:

 

 1. Warunki korzystania ze strzelnicy.
 2. Sposoby obchodzenia się z bronią.
 3. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy.

 

UŻYTE W REGULAMINIE OKREŚLENIA OZNACZAJĄ:

 

 1. „strzelnica” – obiekt sportowy przeznaczony do prowadzenia strzelań sportowych, szkoleniowych, bojowych, dynamiczno-ruchowych, westernowych i rekreacyjnych oraz treningów i zawodów strzeleckich,
 2. „broń” – pneumatyczna, kulowa i śrutowa - bocznego i centralnego zapłonu o kalibrze dopuszczonym przepisami.
 3. „prowadzący strzelanie” – osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego, lub innych jednostkach, organizacjach i stowarzyszeniach ujętych w przepisach.

 

 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

 

PROWADZĄCY STRZELANIE:

 

 1. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.
 2. Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.
 3. Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  • numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który ją wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeżeli nie posiada pozwolenia na broń,
  • oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ:

 

 1. Osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią.
 2. Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika.
 3. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem podczas prowadzonych strzeleń.

 

NA STRZELNICY W MIEJSCU WIDOCZNYM UMIESZCZA SIĘ:

 

 1. Regulamin strzelnicy.
 2. Decyzje o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.
 3. Plan strzelnicy z oznaczeniem stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, dróg ewakuacji, wykaz sygnałów alarmowych, miejsca instalacji telefonu, lub innych urządzeń łączności.
 4. Informacje o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

 

 

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ:

 

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeżeli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Na zakończenie strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz i innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 8. Naprawa broni lub prowadzenie treningu bezstrzałowego dowolne jest w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.

 

 

III. SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH

NA STRZELNICY

 

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelania.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelania.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie „STOP” / „PRZERWIJ STRZELANIE” / „PRZERWIJ OGIEŃ”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na terenie strzelnicy pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 8. Zabrania się chodzenia po wałach otaczającą strzelnicę.

 

 

 

INSTRUKCJA  POSTĘPOWANIA  

NA  WYPADEK  STANU  ZAGROŻENIA

 

 

W przypadku powstania stanu zagrożenia  należy:

 1. Natychmiast zawiadomić:
 • Telefon alarmowy                          tel. 112
 • Państwową Straż Pożarną              tel. 998
 • Pogotowie Ratunkowe                   tel. 999
 • Policję                                         tel. 997
 • Kierownika obiektu                        tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 1. Przystąpić natychmiast do likwidacji stanu zagrożenia, jeżeli jest to możliwe.
 2. Przystąpić do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.
 3. Przystąpić do ewakuacji zagrożonych osób i mienia.
 4. Zabezpieczyć broń i amunicję oraz mienie przed możliwością dostania się do osób nieuprawnionych lub kradzieżą.
 5. Wyłączyć media / prąd elektryczny, gaz, woda /.
 6. Kierujący akcją ratowniczą / osoba prowadząca strzelanie lub kierownik zawodów / zobowiązany jest wystawić pracownika - jako informatora dla jednostki ratowniczej celem wskazania miejsca zdarzenia i udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o zdarzeniu.
 7. Wszystkie osoby obowiązuje podporządkowanie się kierownikowi akcji ratowniczej.
 8. W czasie akcji ratowniczej, należy zachować spokój i porządek.
 9. Wszystkie osoby powinny współdziałać przy ewakuacji, akcji ratowniczej, zabezpieczaniu mienia.

 


 1. Regulamin strzelnicy został zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Radomska nr SBP.5520.8.2016 z dnia18 maja 2016 roku, a następnie decyzją zmieniającą nr SBP.5520.8.2016 z dnia 13 grudnia 2017 roku
 2. Kompleks strzelnicy sportowej został dopuszczony do użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku nr 88/2016 z dnia 29.04.2016 roku.