Ogólne zasady bezpiczeństwa w sporcie strzeleckim

§ 1

 1. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich odpowiada sędzia główny zawodów oraz sędzia prowadzący strzelanie, posiadający licencję sędziego strzelectwa przyznaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
 2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniu rekreacyjnym odpowiada prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 6 października 2011 roku (Dz. U. z 2011 r, poz. 1418). Uprawnienia o których mowa posiadają osoby posiadające aktualną licencję sędziego lub trenera wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

§ 2

 1. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy określa regulamin strzelnicy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 2. Za organizację działań o charakterze ratunkowym na strzelnicy odpowiada kierownik strzelnicy.

§ 3

Szczególne zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu strzeleckiego.

 1. Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością.
 2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.
 3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
 4. Trening bezstrzałowy („na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku strzeleckim lub, za zgodą prowadzącego strzelanie, w innym miejscu przez niego wyznaczonym.
 5. Broni nie można pozostawiać bez dozoru.
 6. Zabrania się odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
 7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim, z lufą skierowaną w kulochwyt, dopiero po komendzie prowadzącego strzelanie.
 8. Podczas ładowania broni nie można korzystać z pomocy innych osób.
 9. Po komendzie lub sygnale "STOP" wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.
 10. Po komendzie „ROZŁADUJ” broń należy rozładować i zabezpieczyć, wkładając do komory nabojowej (lufy) wskaźnik bezpieczeństwa i w takim stanie umieścić na stanowisku strzeleckim.
 11. Stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa, potwierdzającego, że broń jest rozładowana a zamek otwarty, jest obowiązkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów i strzelb gładkolufowych.
 12. Prowadzący strzelanie odpowiada za wydawanie komend "ŁADUJ", "START", "STOP", "ROZŁADUJ" i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że jego komendy są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny.
 13. W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba przebywająca na strzelnicy może zostać usunięta ze strzelnicy.
 14. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń bezwzględnie należy rozładować i zabezpieczyć widocznym wskaźnikiem bezpieczeństwa oraz przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie.
 15. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
 16. Zaleca się aby strzelający i inne osoby, przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich, używały indywidualnych ochraniaczy słuchu.
 17. Zaleca się aby strzelający, podczas strzelania, używali przeciwodpryskowych okularów strzeleckich lub innych ochraniaczy spełniających taką funkcję.
 18. Zabronione jest przebywanie na strzelnicy pod wpływem alkoholu i / lub pod wpływem substancji psychoaktywnych mogących zmieniać świadomość lub podobnie działających.
 19. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

§ 4

Zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim przyjęto uchwałą Zarządu PZSS, 24 kwietnia 2013 roku.