Egzamin na Patent Strzelecki

print

W miesiącu marcu 2016 roku organizujemy egzamin na patent strzelecki.

Czym jest patent strzelecki? Dla środowiska strzelców jest „prawem jazdy na broń”. Na strzelnicy postrzelać może każdy – z tą różnica, że ci z patentem mogą strzelać na strzelnicy samodzielnie, wykonując jedynie polecenia prowadzącego strzelanie, ci którzy patentu nie mają strzelają pod nadzorem instruktora… co podnosi koszt takiej zabawy. Każdy wie, że strzelectwo nie jest sportem tanim – najczęściej na strzelnicach pobierana jest opłata  jedynie za amunicję i za tor, no chyba, że nie posiadamy patentu – wówczas dochodzi jeszcze opłata za instruktora… a ta zazwyczaj wynosi nawet kilkadziesiąt złotych za godzinę, a więc tyle co kilka „samodzielnych strzelań”. Co jeszcze warto wiedzieć? Otóż posiadanie patentu jest pierwszym krokiem do posiadania własnej broni sportowej (broni palnej do celów sportowych). Tyle wyjaśnień…

A teraz garść informacji o uprawnieniach wynikających z posiadania patentu oraz trybie jego  zdobywania.

Patent strzelecki uprawnia do:

  1. uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został nadany,
  2. ubiegania się o uzyskanie licencji PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym na podstawie art. 24 ustawy o kulturze fizycznej,
  3. ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa,
  4. ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych na podstawie przepisów o broni i amunicji.

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

  1. ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia,
  2. przynależność wnioskodawcy do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  3. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzonego przez:

a. lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa
b. kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego do PZSS od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu wstępnym.

4. zdanie egzaminu.

Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS. Sam egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących:

1) ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
3) regulaminów strzelań;
4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej;
5) znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Ta część  egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytań, warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Natomiast część praktyczna obejmuje:

1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;
2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności;
3) przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni.

Zgodnie z tym co wynika  z Regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego każda osoba przystępująca do egzaminu musi odbyć przeszkolenie wstępne – szkolenie takie będzie przeprowadzone w Klubie.

Wszystkich, którzy chcą przystąpić do egzaminu na patent prosimy o kontakt mailowy (biuro@rykoszetlok.pl) do dnia 10.02.2016 roku.

Wniosek na Patent Strzelecki
Wniosek na Patent Strzelecki
Wniosek na patent.pdf
48.3 KiB
257 Downloads
Szczegóły
Regulamin Patentu Strzeleckiego
Regulamin Patentu Strzeleckiego
Regulamin patentu strzeleckiego.pdf
150.7 KiB
338 Downloads
Szczegóły

Facebook Comments